Một số giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố

Năm 2020, với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đốivới sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 (SIPAS), thành phố Sơn La đạt 94,66% (+1,63%, tăng 01 bậc so với năm 2019), xếp thứ 4/12 huyện thành phố; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Thành phố Sơn La đạt 90.39 điểm, xếp thứ 3/12 huyện, thành phố (tăng 08 bậc so với năm 2019).

Đạt được kết quả trên, là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, như:

1. Ban Thường vụ thành ủy ban hành Kết luận số 1130-KL/TU ngày 21.02.2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC trên địa bàn thành phố; thành lập Ban chỉ đạo CCHC thành phố Sơn La (do đồng chí Bí thư thành ủy làm Trưởng ban); tổ chức họp Ban chỉ đạo CCHC và đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế theo định kỳ hằng quý;

2. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC và các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thường xuyên, liên tục; định kỳ hằng tuần tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trình Lãnh đạo UBND thành phố, Ban chỉ đạo CCHC thành phố; năm 2020, thành phố triển khai 12 hội nghị, phiên họp có đánh giá nhiệm vụ CCHC; 12/12 xã phường đã xây dựng kế hoạch CCHC và triển khai thực hiện; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong các phiên họp của UBND cấp xã; ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số CCHC các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường (là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện đánh giá Chỉ số CCHC các phòng chuyên môn).

3. Trong năm 2020, đã phát 104 lần chuyên mục “Thành phố chung tay cải cách thủ tục hành chính” (54 chuyên mục tiếng Phổ thông, 54 chuyên mục tiếng Thái); đã sử dụng 114 phóng sự, bài viết và 180 tin trong các chuyên mục phát thanh của đơn vị. Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra CCHC, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp năm 2020, kiểm tra 27/24 đơn vị (vượt 12,5% so với KH); kịp thời ban hành các văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra.

4. 100% TTHC các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đưa vào tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một cửa hiện đại; triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 55 thủ tục, mức độ 4 đối với 01 thủ tục (năm 2020, đã tiếp nhận, giải quyết 276 hồ sơ mức độ 3,4; 110 hồ sơ qua dịch vụ BCCI). Tỷ lệ giải quyết TTHC thành phố đạt trên 99,4% trước và đúng hạn; cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 99,9% hồ sơ trước và đúng hạn;

5. Công tác tổ chức bộ máy được tinh gọn, hiệu quả: Thành lập, kiện toàn 96 tổ chức phối hợp liên ngành; Quyết định Tiêu chí xét điều động, biệt phái, tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo; hoàn thành kế hoạch kiểm tra, sát hạch năng lực công chức các cơ quan, chuyên môn, UBND các xã, phường (là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện kiểm tra sát hạch năng lực đối với công chức cấp huyện; là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện sát hạch chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc thành phố).

6. Triển khai có hiệu quả Ứng dụng công nghệ thông tin: Là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện ký số văn bản tới 100% các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, phường; là đơn vị đầu tiên trong tỉnh hoàn thành triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một cửa hiện đại cho 100% đơn vị cấp xã, tỷ lệ hồ sơ cập nhật trên phần mềm một cửa hiện đại cấp xã 6 tháng cuối năm đạt 100%. Tỷ lệ ký số văn bản của thành phố đạt trên 92%, vượt so với yêu cầu của tỉnh.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác CCHC vẫn còn những hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng, người đứng đầu ở một số đơn vị, xã, phường chưa quyết liệt, chưa quan tâm sát sao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện của một số đơn vị còn phải đôn đốc, nhắc nhở; chất lượng rà soát, kiểm soát, công khai TTHC thuộc thẩm quyền của một số xã, phường chưa cao; việc giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa hiện đại tại một số đơn vị, xã, phường còn hồ sơ trễ hẹn (36 hồ sơ). Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Dịch vụ bưu chính công ích hồ sơ phát sinh ít.

Nhằm nâng cao nâng cao Chỉ số CCHC năm 2021 và những năm tiếp theo, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; đổi mới nâng cao chất lượng, phương pháp tuyên truyền về cải cách hành chính; duy trì, phát huy hiệu quả của clip tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3,4 và dịch vụ Bưu chính công ích góp phần tăng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Hai là, Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC (định kỳ tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân về giải quyết TTHC 6 tháng/lần). Xác định rõ người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC được giao. Việc xây dựng kế hoạch của đơn vị phải đảm bảo chất lượng, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn theo định kỳ 2 lần/năm.

Ba là, Phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản. Đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản QPPL đồng bộ, gắn bó mật thiết với yêu cầu cải cách TTHC…

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách TTHC; công khai, minh bạch TTHC, quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền kịp thời; cải cách TTHC gắn với lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, chất lượng, hiệu quả; đổi mới công tác tuyên truyền về CCHC, cải cách TTHC theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân kịp thời…

Bốn là, Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các phòng chuyên môn, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách công vụ từ thành phố đến cơ sở, xây dựng đội ngũ CCVC có tinh thần, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo hướng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích CBCCVC tự học, từ bồi dưỡng.

Năm là, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp trên địa bàn, ít nhất 30% các cơ quan chuyên môn, đơn vị, UBND các xã, phường; kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đội ngũ CBCC các cấp, nhất là đội ngũ công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, góp phần mang lại niềm tin cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Sáu là, Đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị; phấn đấu cung cấp 60% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó 40% dịch vụ công mức trực tuyến độ 4; 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; 100% CBCC sử dụng hộp thư công vụ; 100% lãnh đạo cấp xã thực hiện ký số văn bản; trên 95% văn bản được nhận, gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản các cấp; 100% hồ sơ lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch, LĐTB và Xã hội cấp xã được cập nhật trên phần mềm một cửa hiện đại.

Tác giả:Đinh Hà - phòng Nội vụ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông