Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp trên địa bàn thành phố năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La về việc ban hành kế hoạch CCHC thành phố Sơn La năm 2021.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Ngày 25/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về kiểm tra cải cách hành chính; công vụ, công chức và thực hiện phân cấp trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2021.

1. Về kiểm tra cải cách hành chính, tập trung kiểm tra việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC ở các phòng chuyên môn, xã, phường; cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, cải cách công vụ công chức, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

2. Về kiểm tra công vụ, công chức và thực hiện phân cấp: Việc xây dựng các Quy chế của đơn vị theo quy định (Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản….); sử dụng hộp thư công vụ, công chức; giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Các nội dung liên quan đến công vụ, công chức: Thông báo phân công nhiệm vụ cho CBCC và bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong đơn vị.

Việc chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức; Chỉ thị số 03/CT-TU ngày 09/9/2013 của ban Thường vụ thành uỷ về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/5/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh lề lối tác phong cán bộ, công chức, công chức, viên chức.

3. Tổng số đơn vị dự kiến kiểm tra: 08 phòng chuyên môn, xã, phường; 18 đơn vị sự nghiệp.

4. Thời gian kiểm tra dự kiến: Quý III/2021. 

Tác giả:Đinh Hà - phòng Nội vụ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông