Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính thành phố 6 tháng cuối năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự tập trung quyết liệt của cán bộ, công chức từ thành phố đến cơ sở, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến, tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số đơn vị, cá nhân ý thức chưa cao trong công tác phối hợp triển khai thực hiện điều tra cơ sở hành chính; tỷ lệ hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và Dịch vụ bưu chính công ích chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức chưa cao, qua kiểm tra đột xuất vẫn còn công chức không đeo thẻ trong thực thi công vụ.

Nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố 6 tháng cuối năm, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp, như sau:

Một là, bám sát tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số CCHC hằng năm của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành và văn bản chỉ đạo của tỉnh và các sở, ngành theo quy định; tham mưu đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Hai là, hoàn thành hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC; đổi mới nội dung, hình thức đối thoại, tập trung những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm gây bức xúc trong nhân dân;

Ba là, triển khai kiểm tra cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra đột xuất chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, nêu cao ý thức trách nhiệm tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân theo phương châm “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ .

Bốn là, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, rà soát TTHC trên địa bàn; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; rà soát tăng TTHC trong tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 40-60%, đảm bảo sát thực tiễn, nhu cầu của nhân dân.

Năm là, tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, UBND tỉnh, thành phố và ngành dọc cấp trên giao;

Sáu là, hoàn thành tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo, tuyển dụng công chức cấp xã; hoàn thành việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc, ngoại ngữ và tin học.

Bảy là, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, nâng cao tỷ lệ văn bản ký số; triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Lập giao diện thủ tục hành chính trên hệ Zalo để đưa đến sát với người dân.

Tác giả:Đinh Hà, phòng Nội vụ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông