Kết quả kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp trên địa bàn thành phố năm 2022

         Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2022 theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND thành phố. Ngày 29/03/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp năm 2022 (gọi tắt là đoàn kiểm tra) và Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 20/06/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra.

Trong năm 2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 21 lượt tại tại 19 đơn vị, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Trong đó: (1) Kiểm tra chuyên đề tại 08 đơn vị, gồm: 04 xã, phường (Chiềng Lề, Chiềng Xôm, Chiềng Sinh, Chiềng Cọ); 04 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, gồm các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND thành phố); (2) Kiểm tra đột xuất tại 13 đơn vị, gồm: (Ban Quản lý dự án ĐTXD thàng phố, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố; UBND các xã, phường: Chiềng Xôm, Chiềng An, Chiềng Cơi, Quyết Tâm, Tô Hiệu) và 06 đơn vị trường học (Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học Quyết Thắng, Trường Tiểu học Hua La, Trưởng THCS Chiềng An, Tiểu học Lò Văn Giá, Mầm non Lò Văn Giá).

         Hoạt động kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, khách quan, trung thực. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn cán bộ, công chức, viên chức chấp hành và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý, sử dụng người lao động đảm bảo theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, một số ít công chức trong quá trình thực thi công vụ không đeo thẻ, sắp xếp hồ sơ công việc chưa khoa học, cá biệt còn có công chức sử dụng rượu bia trước giờ hành chính, Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, lập biên bản, chấn chỉnh kịp thời.

          Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ban hành Báo cáo số 05/BC-ĐKTr ngày 19/8/2022 báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp năm 2022; Thông báo số 353/TB-UBND ngày 24/8/2022 của UBND thành phố về thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp năm 2022. UBND thành phố đã ban hành Công  văn số 1158/UBND-NV ngày 03/05/2022 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, công chức trên địa bàn thành phố; Công  văn số 3176UBND-NV ngày 26/10/2022 về việc chấn về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, công chức đối với UBND xã Chiềng Xôm
Tác giả:Quàng Tâm, phòng Nội vụ

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang