No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:0
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:0
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:0
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:0
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:0
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 29/08/2021
Lượt xem:0
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 28/07/2021
Ngày kết thúc: 28/08/2021
Lượt xem:1
8Tờ trình
Ngày bắt đầu: 28/07/2021
Ngày kết thúc: 28/08/2021
Lượt xem:0
9Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/07/2021
Ngày kết thúc: 26/08/2021
Lượt xem:14
10Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/07/2021
Ngày kết thúc: 26/08/2021
Lượt xem:14
11Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 24/07/2021
Ngày kết thúc: 24/08/2021
Lượt xem:20
12Tờ trình
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:17
13Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:8
14Báo cáo
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:10
15Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/07/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:16
16Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/07/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:4
17Tờ trình
Ngày bắt đầu: 21/07/2021
Ngày kết thúc: 21/08/2021
Lượt xem:28
18Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/07/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:42
19Quyết định
Ngày bắt đầu: 16/07/2021
Ngày kết thúc: 16/08/2021
Lượt xem:20
20Quyết định
Ngày bắt đầu: 09/07/2021
Ngày kết thúc: 09/08/2021
Lượt xem:34
21Tờ trình
Ngày bắt đầu: 09/07/2021
Ngày kết thúc: 09/08/2021
Lượt xem:44
22Quyết định
Ngày bắt đầu: 08/07/2021
Ngày kết thúc: 08/08/2021
Lượt xem:53
23Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 07/07/2021
Ngày kết thúc: 07/08/2021
Lượt xem:83
24Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/07/2021
Ngày kết thúc: 07/08/2021
Lượt xem:58
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Quyết định
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 30/07/2021
Lượt xem:248
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 30/07/2021
Lượt xem:85
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/06/2021
Ngày kết thúc: 29/07/2021
Lượt xem:90
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/06/2021
Ngày kết thúc: 29/07/2021
Lượt xem:74
5Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:92
6Tờ trình
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:75
7Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:93
8Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/06/2021
Ngày kết thúc: 18/07/2021
Lượt xem:208
9Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 13/06/2021
Ngày kết thúc: 13/07/2021
Lượt xem:88
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 01/06/2021
Ngày kết thúc: 01/07/2021
Lượt xem:217
11Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 11/06/2021
Ngày kết thúc: 11/07/2021
Lượt xem:91
12Tờ trình
Ngày bắt đầu: 11/06/2021
Ngày kết thúc: 11/07/2021
Lượt xem:89
13Quyết định
Ngày bắt đầu: 31/05/2021
Ngày kết thúc: 30/06/2021
Lượt xem:89
14Quyết định
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 27/06/2021
Lượt xem:37
15Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 27/06/2021
Lượt xem:41
16Quyết định
Ngày bắt đầu: 24/05/2021
Ngày kết thúc: 24/06/2021
Lượt xem:72
17Tờ trình
Ngày bắt đầu: 24/05/2021
Ngày kết thúc: 24/06/2021
Lượt xem:51
18Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/05/2021
Ngày kết thúc: 19/06/2021
Lượt xem:36
19Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 18/06/2021
Lượt xem:35
20Quyết định
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 18/06/2021
Lượt xem:59
21Báo cáo
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:51
22Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:44
23Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:50
24Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 27/04/2021
Ngày kết thúc: 27/05/2021
Lượt xem:98
25Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/04/2021
Ngày kết thúc: 27/05/2021
Lượt xem:65
26Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 17/04/2021
Ngày kết thúc: 17/05/2021
Lượt xem:91
27Tờ trình
Ngày bắt đầu: 17/04/2021
Ngày kết thúc: 17/05/2021
Lượt xem:69
28Quyết định
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:73
29Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:61
30Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:78
31Quy định
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:109
32Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:64
33Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:66
34Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:43
35Quyết định
Ngày bắt đầu: 07/04/2021
Ngày kết thúc: 07/05/2021
Lượt xem:71
36Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/04/2021
Ngày kết thúc: 07/05/2021
Lượt xem:59
37Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:73
38Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:60
39Báo cáo
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:36
40Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:60
41Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:50
42Quyết định
Ngày bắt đầu: 02/04/2021
Ngày kết thúc: 02/05/2021
Lượt xem:68
43Tờ trình
Ngày bắt đầu: 02/04/2021
Ngày kết thúc: 02/05/2021
Lượt xem:45
44Thuyết minh
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:44
45Báo cáo
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:51
46Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:63
47Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:72
48Quyết định
Ngày bắt đầu: 27/03/2021
Ngày kết thúc: 27/04/2021
Lượt xem:93
49Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/03/2021
Ngày kết thúc: 29/04/2021
Lượt xem:40
50Quy định
Ngày bắt đầu: 29/03/2021
Ngày kết thúc: 29/04/2021
Lượt xem:51
12345678910...
Video tuyên truyền


THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1119
  • Trong tuần: 46,832
  • Tất cả: 8,012,789