No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 106

Thành phố triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)

Trong 6 tháng đầu năm, UBND Thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI).

 

UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, xã, phường tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thành phố về dân vận, dân chủ trong cơ quan, đơn vị hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác dân chủ, dân vận, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung tuyên truyền tập trung vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh...; xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước nơi cư trú; tích cực tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động; tích cực tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để các các chủ trương chính sách tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, được nhân dân đồng tình ủng hộ, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương chính sách quan trọng như: Các quy hoạch, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .... với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”...; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 19/01/2021 thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

UBND thành phố tiếp tục duy trì việc niêm yết công khai các danh mục thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, cấp xã; cập nhật trên Cổng thông tin điện tử các văn bản chỉ đạo điều hành về kiểm soát, rà soát, cập nhật thủ tục hành chính của Trung ương, của tỉnh. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố, cấp xã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 01/12/2020 đến 31/5/2021: Thành phố và cấp xã đã tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một cửa 21.651 hồ sơ (Kỳ trước chuyển qua 50 hồ sơ, tiếp nhận mới 21.601 hồ sơ), trong đó: 21.567 đã giải quyết trước và đúng hẹn; đang giải quyết 84 hồ sơ; hủy 33 hồ sơ.

Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”: Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, điều trị ban đầu cho người dân tại các Trạm Y tế tuyến xã. Duy trì và thực hiện tốt 12/12 xã, phường đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế, vượt kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn; quản lý, giám sát, đề nghị tỉnh quyết định cách ly tại nhà và các cơ sở y tế đối với các trường hợp đi, đến từ vùng dịch; cải thiện chất lượng giáo dục, chỉ đạo các đơn vị trường học tiến hành rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, tích cực phối hợp với Đảng uỷ, chính quyền địa phương về lộ trình và các điều kiện để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; cử giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ X, kết quả 100% giáo viên dự thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 100% các phòng chuyên môn, đơn vị hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021; Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp giáo dục tổ chức tổng kết năm học 2020-2021; 23/23 (đạt 100%) giáo viên tham dự đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh…

Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện tốt việc giải trình với người dân khi người dân yêu cầu; thường xuyên tổ chức việc tiếp công dân, đối thoại với người dân. Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc của Nhân dân và thực hiện tốt công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo tránh đơn thư vượt cấp; tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu và công dân trong giải quyết thủ tục hành chính và đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của đơn vị, lãnh đạo đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1178
  • Trong tuần: 46,892
  • Tất cả: 8,012,849