Tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

V/v đăng tải và tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
Danh sách các ý kiến góp ý