V/v đăng tải và tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Đăng tải và tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
Tập tin tải về:
CV 343.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý