V/V đăng tải và xin ý kiến về bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một số phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một số phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố (Có dự thảo Tờ trình, Quyết định kèm theo)
Tập tin tải về:
166.NV.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý