V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất

V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất
Tập tin tải về:
2201.UBND-VP.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý