Công văn về việc xin ý kiến nhân dân đề nghị xã Chiềng Cọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Công văn về việc xin ý kiến nhân dân đề nghị xã Chiềng Cọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
Tập tin tải về:
2882.UBND-KT.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý