V/v xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ thành phố

V/v xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ thành phố
Danh sách các ý kiến góp ý