Về việc đăng tải và xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố

Về việc đăng tải và xin ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố
Danh sách các ý kiến góp ý