Về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Lao động - TBXH thành phố

Về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Lao động - TBXH thành phố
Danh sách các ý kiến góp ý