V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình; Quyết định của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Sơn La

V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình; Quyết định của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Sơn La
Danh sách các ý kiến góp ý