V/v lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045

V/v lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045
Danh sách các ý kiến góp ý