V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình; Quyết định của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Sơn La

V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình; Quyết định của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Sơn La
Tập tin tải về:
6.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý