V/v đăng tải và xin ý kiến vào đề nghị cấp giấy phép môi trường dự án Khoa đào tạo nghề nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số - Trường Cao đẳng nghề tỉnh Sơn La

V/v đăng tải và xin ý kiến vào đề nghị cấp giấy phép môi trường dự án Khoa đào tạo nghề nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số - Trường Cao đẳng nghề tỉnh Sơn La
Danh sách các ý kiến góp ý