V/v đăng tải và xin ý kiến vào đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Bệnh viện Phong và Da liễu”

UBND thành phố nhận được Công văn số 168/BVPDL-KHNVCĐT ngày 13/9/2023 của Bệnh viện Phong và Da liễu về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Bệnh viện Phong và Da liễu”; Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, UBND thành phố đăng tải Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên Cổng thông tin điện tử thành phố: 
Danh sách các ý kiến góp ý