V/v đăng tải và xin ý kiến vào đề nghị cấp Giấy phép môi trường dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT chuyên Sơn La

UBND thành phố nhận được Công văn số 1955/SGDĐT-KHTC ngày 19/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT chuyên Sơn La (lần 2); Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, UBND thành phố đăng tải Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên Cổng thông tin điện tử thành phố
Danh sách các ý kiến góp ý