V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND thành phố Sơn La

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La
Danh sách các ý kiến góp ý