Thành ủy Sơn La chỉ đạo hoạt động công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới. Thông qua công tác tuyên truyền miệng nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác tuyên truyền miệng; chủ động thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các ngành, địa phương. Thành ủy Sơn La vừa ban hành kế hoạch số 225-KH/TU ngày 22/02/2024 về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024.

anh tin bai


Kế hoạch nêu rõ: năm 2024 công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó nâng cao trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy thế mạnh, hiệu quả của loại hình tuyên truyền miệng trong tình hình mới, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường tính định hướng, thuyết phục của tuyên truyền miệng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, số hóa thông tin, phát huy tối đa ưu thế của báo chí, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để hỗ trợ hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Một số nội dung lớn mà các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần đẩy mạnh tuyên truyền như: Công tác xây dựng Đảng tuyên truyền kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền kết quả các Hội nghị Trung ương khoá XIII; các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố; các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng được ban hành trong năm 2024. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024), 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)... Tuyên truyền về lĩnh vực kinh tế - xã hội: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường: Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; Kết luận số 335-KL/TU ngày ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tuyên truyền hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2024. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức; Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, thể dục, thể thao; các hoạt động và thành tựu khoa học, công nghệ nổi bật năm 2023 và năm 2024; những chương trình lớn của ngành Y tế triển khai trong năm 2024, công tác phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động thể dục, thể thao nổi bật trong năm 2024. Tuyên truyền Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyên truyền về việc Thành phố Sơn La được ghi danh vào Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO theo Kế hoạch số 231-KH/TU ngày 26/02/2024 và Đề cương tuyên truyền Ban hành kèm theo Kế hoạch số 231-KH/TU ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Chiến lược bảo vệ T quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII); chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;  

 Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ năm 2024, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc chủ động tham mưu cho các cấp ủy rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; hướng dẫn hoạt động, cung cấp thông tin, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cở sở, đảm bảo thống nhất về số lượng và phương thức quản lý, tổ chức hoạt động, chế độ, cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Thông qua công tác tuyên truyền miệng, nhất là quá trình tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết và các văn bản của Trung ương, của cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở cần chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường đối thoại trong tuyên truyền miệng, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy và cơ quan chức năng./.

Tác giả: Cầm Minh Thu - Ban Tuyên giáo Thành ủy

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang