Phòng Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố
Ngày 3, 4, 5/10, Phòng Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật hoà giải ở cơ sở và Luật phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ công chức, các ban ngành, đoàn thể, cấp uỷ các chi bộ tổ bản trên địa bàn các phường Chiềng Lề, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Tô Hiệu, Chiềng Cơi.

Ngày 3, 4, 5/10, Phòng Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật hoà giải ở cơ sở và Luật phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ công chức, các ban ngành, đoàn thể, cấp uỷ các chi bộ tổ bản trên địa bàn các phường Chiềng Lề, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Tô Hiệu, Chiềng Cơi.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu nội dung của Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 gồm 6 chương, 56 điều, nhằm hoàn thiện thể chế về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình về lĩnh vực này, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  trong tình hình mới. Luật quy định cụ thể về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Luật được ban hành là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ  hưởng”..

 

anh tin bai

Ảnh Hội nghị tập huấn

 

       Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 Chương, 91 Điều, đây là luật mới, lần đầu được xem xét thông qua. Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động (trong đó quy định về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc).

        Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ra đời với mục tiêu hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân là người chủ của đất nước; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 

Qua hội nghị  các đại biểu đã được trang bị và bổ sung kiến thức cơ bản về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các kỹ năng phát hiện và giúp đỡ nạn nhân của bạo lực gia đình, từ đó lan tỏa, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho hội viên, thành viên người thân trong gia đình và nhân dân, các vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Nhận thức về luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân trong việc thi hành Luật dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Tác giả: Minh Phương - Chuyên viên phòng Tư Pháp thành phố

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang