Thanh tra thành phố Sơn La thực hiện quy định mới về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện

Căn cứ Luật số 11/2022 ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22/12/2023 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện, Thông tư có hiệu lực từ 10/2/2024.

Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Thanh tra thành phố Sơn La đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức phức tạp, quan trọng luôn được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực. Từ tháng 7/2023 đến nay, tổng số tiếp công dân 54 lượt/ 61 người/61 vụ việc. Tiếp nhận tổng số 90 đơn, thuộc thẩm quyền 86 đơn; không thuộc thẩm quyền 04 đơn, trong đó khiếu nại 07/86 đơn; tố cáo 01/86 đơn; kiến nghị, phản ánh 78/86 đơn. Đã giải quyết 42 đơn, trong đó: khiếu nại 04/07đơn; tố cáo 01/01 đơn; kiến nghị, phản ánh 37/78 đơn. Đang giải quyết 44 đơn, trong đó: Khiếu nại 3 đơn; kiến nghị, phản ánh 41 đơn. Thanh tra thành phố đã thực hiện 06 cuộc Thanh tra, trong đó 05 cuộc theo kế hoạch, 01 cuộc Thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận 03 cuộc; đang thực hiện 03 cuộc.

Trong quá trình hoạt động, các đoàn thanh tra luôn thực hiện theo đúng nội dung trong quyết định thanh tra, đảm bảo tính khách quan, chính xác, dân chủ và kịp thời. Qua đó góp phần phát hiện kịp thời các sai phạm để hướng dẫn, tham mưu, kiến nghị UBND thành phố có những chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời, giúp góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Sơn La./.

1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang