Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Sơn La

Nhằm mục đích Nâng cao nhận thức, phân công nhiệm vụ cụ thể, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thi hành Luật CAND và Luật Xuất, nhập cảnh bảo đảm thống nhất, hiệu quả; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật CAND; Luật Xuất, nhập cảnh đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Ngày 03/10/2023, Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La đã ban hành Kế hoạch số  282/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Sơn La

Trong đó, tập trung triển khai một số nội dung và phân công trách nhiệm cụ thể:

Tuyên truyền, phổ biến Luật CAND và Luật Xuất, nhập cảnh; Tập huấn về Luật CAND; Luật Xuất, nhập cảnh; Tham gia xây dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật CAND và Luật Xuất, nhập cảnh; Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật CAND và Luật Xuất, nhập cảnh; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật CAND và Luật Xuất, nhập cảnh….

Căn cứ Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành các nội dung nhiệm vụ được phân công bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền đấy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân tự giác thực hiện nghiêm túc pháp luật về CAND và Xuất, nhập cảnh đồng thời giao Công an thành phố chủ trì tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiếm tra và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố việc thực hiện Kế hoạch.

Tải về

Tác giả: Đức Lộc, Công an Thành phố Sơn La

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang