Tổng hợp văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn
Để nhân dân có thể tiếp cận thuận lợi, chính xác, khoa học, đầy đủ và kịp thời về các văn bản liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sở Thông tin và Truyền thông đã tập hợp, hệ thống hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh, các ngành liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CHI TIẾT DANH MỤC VĂN BẢN CÓ KÈM FILE TỪNG VĂN BẢN XEM TẠI ĐÂY: tt covid 27.07.1.rar

 

TT

Tên văn bản

Số hiệu

Ngày
ban hành

Cơ quan
ban hành

A

Các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23

 

 

 

I

Các văn bản của Trung ương, Tỉnh

 

 

 

1

Về việc cập nhật thông tin, số liệu báo cáo triển khai Nghị quyết số 68/QĐ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

2299/LĐTBXH-VP

17/7/2021

Bộ Lao động - TBXH

2

Đề nghị cung cấp biểu mẫu báo cáo Chính Phủ và cung cấp DVC trực tuyến lên Công dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

2307/LĐTBXH-VP

19/7/2021

Bộ Lao động - TBXH

3

Về việc hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, cống dịch Covid

05/CĐ-LĐTBXH

20/7/2021

Bộ Lao động - TBXH

4

Về việc Thông báo điều chỉnh phân công, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTg

2318/LĐTBXH-VP

27/7/2021

Bộ Lao động - TBXH

5

Về việc tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

5124/VPCP-TTĐT

27/7/2021

Văn Phòng Chính phủ

6

Về việc hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 23/NQ-CP trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

2583/LĐTBXH-VP

06/8/2021

Bộ Lao động - TBXH

7

Về việc giải đáp một số chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

2661/LĐTBXH-PC

13/8/2021

Bộ Lao động - TBXH

8

Về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ

1040/VPUB-KGVX

2/7/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

9

Về việc triển khai Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày
07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

1087/VPUB-KGVX

9/7/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

10

Về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

165/KH-UBND

21/7/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

11

Về việc triển khai Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH- Bộ Lao động - TBXH

2188/UBND-KGVX

21/7/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

12

Kết luận của đ/c Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việ thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

443/TB-VPUB

4/8/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

13

Kết luận của đ/c Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

450/TB-VPUB

5/8/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

14

Kết luận của đ/c Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

456/TB-VPUB

7/8/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

15

Quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La

04/2021/NQ-HĐND

11/8/2021

HĐND tỉnh

16

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

1988/BHXH-TST

8/7/2021

BHXH Việt Nam

17

Về việc đính chính Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021

2005/BHXH-TST

9/7/2021

BHXH Việt Nam

18

Về việc nâng cấp phần mềm đáp ứng Công văn số 1988/BHXH TST

1253/CNTT-PM

9/7/2021

TT CNTT - BHXH Việt Nam

19

Đính chính Công văn số 1253/CNTT-PM

1290/CNTT-PM

12/7/2021

TT CNTT - BHXH Việt Nam

20

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 68/NQ CP ngày 01/7/2021

691/QĐ-BHXH

13/7/2021

BHXH Việt Nam

21

Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

2062/BHXH-TST

15/7/2021

BHXH Việt Nam

22

Về việc khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ
và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

2157/BHXH-TST

21/7/2021

BHXH Việt Nam

23

Về việc rút ngắn thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

2218/BHXH-TST

26/7/2021

BHXH Việt Nam

24

Về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

1799/BHXH-QLT

16/7/2021

BHXH tỉnh Sơn La

25

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

1800/BHXH-QLT

16/7/2021

BHXH tỉnh Sơn La

26

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

979/TCDL-LH

22/7/2021

Tổng cục Du lịch

27

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

2584/BVHTTDL-KHTC

22/7/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28

Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1)

1899/QĐ-UBND

9/8/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

29

Duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

79/QĐ-UBND

18/01/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

II

Các văn bản của Sở, ngành

 

 

 

1

Về việc ban hành Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

177/TTr-SLĐTBXH

17/7/2021

Sở Lao động - TBXH

2

Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

893/SLĐTBXH-
LĐVL&GDNN

19/7/2021

Sở Lao động - TBXH

3

Về việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

898/SLĐTBXH-
LĐVL&GDNN

19/7/2021

Sở Lao động - TBXH

4

Về việc rà soát, đề xuất, dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm trên địa bàn huyện, thành phố

909/SLĐTBXH-
LĐVL&GDNN

21/7/2021

Sở Lao động - TBXH

5

Về việc tuyên truyền một số chính sách hỗ trợ NLĐ
và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

1034/SLĐTBXH-
LĐVL&GDNN

11/8/2021

Sở Lao động - TBXH

6

Tờ trình ban hành văn bản đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh

197/TTr-SLĐTBXH

6/8/2021

Sở Lao động - TBXH

7

Về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

468/STC-TCHCSN

2/2/2021

Sở Tài chính

8

Về hướng dẫn chi phí cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ

572/STC-TCHCSN

19/2/2021

Sở Tài chính

9

Về hướng dẫn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

1517/STC-QLNS

10/5/2021

Sở Tài chính

10

Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Mặt trận các cấp phát động

2414/STC-QLNS

2/7/2021

Sở Tài chính

11

Về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

2914/STC-QLNS

3/8/2021

Sở Tài chính

12

Về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

1579/SVHTT&DL-QLDL

29/7/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Tờ trình việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

135/TTr-SVHTT&DL

5/8/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Về việc tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

1684/SVHTT&DL-KHTC

12/8/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19 cách ly theo Nghị quyết 68/NQ-CP

1696/SYT-KHTC

5/8/2021

Sở Y tế

16

Về việc tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP

1742/SYT/KHTC

10/8/2021

Sở Y tế

17

Về việc triển khai rà soát, thẩm định hộ, cá nhân kinh doanh đủ điều kiện đượchỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ Tướng Chính Phủ

802/ CT-NVDT PC

13/7/2021

Cục Thuế Tỉnh

18

Về công tác thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

936/CT-NVDT PC

10/8/2021

Cục Thuế Tỉnh

19

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

2211/SGTVT-VP

23/7/2021

Sở GTVT

B

Các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

 

 

I

Các văn bản của Trung ương, Tỉnh

 

 

 

1

Công điện về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải

08/CĐ-BGTVT

8/7/2021

Bộ GTVT

2

Công văn về việc thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ

7163/BGTVT-VT

21/7/2021

Bộ GTVT

3

Công văn về việc hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận
chuyển hàng hóa

7316/BGTVT-VT

24/7/2021

Bộ GTVT

4

Công văn về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch Covid-19

7820/BGTVT-VT

30/7/2021

Bộ GTVT

5

Công văn về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển

7833/BGTVT-VT

01/8/2021

Bộ GTVT

6

Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 26 tháng 7 năm 2021

8106/BGTVT-VT

06/8/2021

Bộ GTVT

7

Công văn về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

8108/BGTVT-VT

06/8/2021

Bộ GTVT

8

Công văn về việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải

8242/BGTVT-VT

10/8/2021

Bộ GTVT

9

Công văn về việc vận chuyển đối với người hết thời hạn cách ly tập trung tại các địa phương về nơi sinh sống

8246/BGTVT-VT

11/8/2021

Bộ GTVT

10

Công văn về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện
chuyến bay

8272/BGTVT-VT

11/8/2021

Bộ GTVT

11

Công văn về việc tạo điều kiện vận chuyển vắc-xin, vật tư, thiết bị phục vụ tiêm chủng phòng Covid-19

8307/BGTVT-VT

12/8/2021

Bộ GTVT

12

Công văn về việctriển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ

8404/BGTVT-VT

13/8/2021

Bộ GTVT

13

Công văn về việc phân luồng tổ chức giao thông tạm thời trên các quốc lộ qua địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

4552/TCĐBVN
ATGT

06/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

14

Công văn về việc Hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận
chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16

4658/TCĐBVN
VT

08/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

15

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa

4700/TCĐBVN
VT

09/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

16

Công văn về việc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ để bảo đảm hoạt động vận tải hàng hoá trong thời gian
áp dụng Chỉ thị 16 tại một số tỉnh phía Nam

4855/TCĐBVN
VT

14/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

17

Công văn về việc bổ sung phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

4884/TCĐBVN
ATGT

15/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

18

Công văn về việc cập nhật, công bố luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ; các chốt kiểm soát phương
tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

4972/TCĐBVN
ATGT

17/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

19

Công văn về việc triển khai một số nhiệm vụ để vận chuyển người từ khu vực đang trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 về các địa phương

4973/TCĐBVN
VT

17/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

20

Công văn về việc hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

4977/TCĐBVN
VT

18/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

21

Công văn về việc tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển các loại hàng hoá thiết yếu và hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16

5017/TCĐBVN
VT

19/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

22

Công văn về việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá theo Chỉ thị 16

5222/TCĐBVN
VT

25/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

23

Công văn về việc vận chuyển công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16

5354/TCĐBVN
VT

30/7/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

24

Công văn về việc hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16

5418/TCĐBVN
VT

01/8/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

25

Công văn về việc chủ động công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai BĐGT trên hệ thống quốc lộ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

5811/TCĐBVN
ATGT

16/8/2021

Tổng cục đường bộ Việt Nam

26

Công văn về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động vận tải hàng hóa thiết yếu bằng đường thủy nội địa

1546/CĐTNĐ-
VT-ATGT

15/7/2021

Cục Đường thủy nội địa

27

Công văn về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

1580/CĐTNĐVN
-VT-ATGT

20/7/2021

Cục Đường thủy nội địa

28

Công văn về việc triển khai thực hiện văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế

1635/CĐTNĐ-
VT-ATGT

23/7/2021

Cục Đường thủy nội địa

29

Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

3836/CV-BCĐ

10/5/2021

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

30

Về việc chỉ đạo khảo sát, kết nối hệ thống camera tại các cơ sở cách ly tập trung do UBND tỉnh/TP quản lý

3846/CV-BCĐ

10/5/2021

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

31

Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19

78/NQ-CP

20/7/2021

Chính phủ

32

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

203/TB-VPCP

26/7/2021

Văn Phòng Chính phủ

33

Công điện về phòng, chống dịch Covid-19

1063/CĐ-TTg

31/7/2021

Thủ tướng Chính phủ

34

Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 202 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến 03 cấp về triển khai công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh

51/TB-VPUB

18/2/2021

UBND tỉnh

35

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

1249/UBND-
KGVX

08/5/2021

UBND tỉnh

36

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

466-CV/TU

10/5/2021

Tỉnh ủy Sơn La

37

Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

696/VPUB-KGVX

13/5/2021

UBND tỉnh

38

Thông báo kết luận của đ/c Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 06/7/2021

375/TB-VPUB

06/7/2021

UBND tỉnh

39

Về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh

686-CV/TU

9/7/2021

Tỉnh ủy Sơn La

40

Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, cống dịch Covid-19

1202/VPUB-KGVX

29/7/2021

UBND tỉnh

41

Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh

464/TB-VPUB

10/8/2021

UBND tỉnh

42

Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL

2/8/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

43

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL

2/8/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

44

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 2225/QĐ-BVHTTDL

2/8/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

45

Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

1407/CĐ-BVHTTDL

29/4/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

46

Ban hành Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19

3876/QĐ-BYT

18/4/2021

Bộ Y tế

47

Tiêm vắc xin phòng COVID- 19 cho trẻ từ 12-18 tuổi

6719/BYT-DP

17/8/2021

Bộ Y tế

48

Về việc đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19

6660/BYT-DP

16/8/2021

Bộ Y tế

49

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác điều phối ôxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc

3860/QĐ-BYT

13/8/2021

Bộ Y tế

50

Về việc sử dụng tài liệu truyền thông về Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

6535/BYT-TT-KT

11/8/2021

Bộ Y tế

51

Về việc triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

6445/BYT-DP

9/8/2021

Bộ Y tế

52

Về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19

6386/BYT-MT

7/8/2021

Bộ Y tế

53

Về việc hướng dẫn thanh toán KCB BHYT liên quan đến dịch COVID-19

6373/BYT-BH

6/8/2021

Bộ Y tế

54

Về việc chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid-19 trên phương tiện truyền thông đại chúng

6289/BYT-KCB

4/8/2021

Bộ Y tế

55

Về việc tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

6006/BYT-TT-KT

26/7/2021

Bộ Y tế

56

Về việc ứng dụng App Mobile trong việc quản lý phản ánh qua đường dây nóng 1900 - 9095

4708/BYT-VPB1

14/6/2021

Bộ Y tế

57

Về việc sử dụng ứng dụng App Mobile trong việc phản ánh qua đường dây nóng (1900-9095)

1292/SYT-VP

15/6/2021

Sở Y tế

58

Quyết định về duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo NQ 42 của Chính phủ.

79/QĐ-UBND

18/01/2021

UBND tỉnh

59

Về việc tăng cường phòng chống dịch Covid - 19 đối với Người khuyết tật

414/KCB

31/3/2020

Cục Quản lý
Khám chữa bệnh

60

Về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệp Covid-19 theo chế độ BHYT

1920/BHXH
CSYT

02/7/2021

BHXH Việt Nam

61

Về việc hướng dẫn người dân tham gia, đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

2222/BHXH-TST

26/7/2021

BHXH Việt Nam

62

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng CP

2323/BHXH-VP

03/8/2021

BHXH Việt Nam

63

Về việc hướng dẫn khai thác liên thông dữ liệu phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thanh toán BHYT

2456/BHXH
GĐĐT

12/8/2021

BHXH Việt Nam

II

Các văn bản của các sở, ngành

 

 

 

1

Về việc rà soát, báo cáo tổng hợp số lao động đi làm việc ở nước ngoài

26/SLĐTBXH-LĐVL

11/1/2021

Sở Lao động - TBXH

2

Về việc phối hợp trong công tác quản lý, cách ly chuyên gia, người nước ngoài phòng chống dịch Covid-19

84/SLĐTBXH - LĐVL&GDNN

20/01/2021

Sở Lao động - TBXH

3

Về việc thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 22/01/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

155/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

05/2/2021

Sở Lao động - TBXH

4

Về việc rà soát chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh

210/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

25/2/2021

Sở Lao động - TBXH

5

Về việc tăng cường triển khai đáng giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc

336/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

26/3/2021

Sở Lao động - TBXH

6

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

486/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

29/4/2021

Sở Lao động - TBXH

7

Về việc tiếp tục tăng cường công tác công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới

519/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

5/5/2021

Sở Lao động - TBXH

8

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

570/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

14/5/2021

Sở Lao động - TBXH

9

Về việc phối hợp quản lý lao động trong công tác phòng chống dịch Covid-19

596/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

19/5/2021

Sở Lao động - TBXH

10

Về việc tiếp tục tăng cường công tác công tác phòng chống dịch Covid-19tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

635/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

26/5/2021

Sở Lao động - TBXH

11

Về việc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trước tác động của đại dịch Covid-19

1055/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

16/8/2021

Sở Lao động - TBXH

12

Về việc tăng cường quản lý công tác phòng chống Covid-19 đối với lái xe, phụ xe và thương nhân tham gia hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh

1651/SVHTTDL-QLDL

10/8/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống Covid-19 trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch

45/SVHTT&DL-QLVH

7/1/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

99/SVHTT&DL-QLVH

13/1/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

239/SVHTT&DL-QLVH

30/1/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16

Về việc thực hiện Công văn số 260-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và TBKL của đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh

306/SVHTT&DL-QLVH

10/2/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17

Về việc thực hiện Công văn số 278-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

339/SVHTT&DL-QLVH

23/2/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

382/SVHTT&DL-QLVH

27/2/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19

Về việc triển khai kết luận của đồng chí Trưởng BCĐ tại cuộc họp thường trực về công tác phòng, chống dịch Covid-19

241/SVHTT&DL-QLVH

31/1/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Về việc thực hiện Công văn số 255-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19

271/SVHTT&DL-QLVH

02/4/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21

Về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

421/SVHTT&DL-QLVH

04/3/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22


Về việc thực hiện Thông báo số 92/TB-VPUB ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh

534 /SVHTT&DL-QLVH

17/3/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23


Về việc thực hiện Thông báo số 128/TB-VPUB ngày 27/3/2021 và Công văn số 788/UBND-KGVX ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh

657 /SVHTT&DL-QLVH

31/3/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24


Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

851 /SVHTT&DL-QLVH

28/4/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25


Về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/4/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh

859 /SVHTT&DL-QLVH

29/4/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26


Về việc thực hiện Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

865/SVHTT&DL-QLVH

30/4/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27


Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

892 /SVHTT&DL-QLVH

06/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28

Về việc chỉ đạo các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hoá các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19

903 /SVHTT&DL-QLVH

08/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29


Về việc thực hiện thông báo kết luận số 212/TB-VPUB, ngày 11/5/2021

916 /SVHTT&DL-QLVH

11/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30

Về việc chỉ đạo các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hoá các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống, dịch Covid-19

908 /SVHTT&DL-QLVH

10/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

31

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

958 /SVHTT&DL-QLVH

15/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

32


Về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

960 /SVHTT&DL-QLVH

15/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33


Về việc thực hiện chỉ đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

972 /SVHTT&DL-QLVH

17/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

34


Về việc thực hiện Thông báo kết luận số 235/TB-VPUB ngày 20/5/2021

1010/SVHTT&DL-QLVH

20/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35


Về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

1025 /SVHTT&DL-QLVH

24/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

36


Về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch Covid-19

1051 /SVHTT&DL-QLVH

26/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

37

Về việc chỉ đạo các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

1068/SVHTT&DL-QLVH

28/5/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

38


Về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

1089 /SVHTT&DL-QLVH

02/6/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

39


Về việc triển khai thông báo kết luận số 276/TB-VPUB ngày 02/6/2021

1108 /SVHTT&DL-QLVH

03/6/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

40


Về việc triển khai các thông báo kết luận của UBND tỉnh

1163 /SVHTT&DL-QLVH

09/6/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

41


Về việc triển khai Thông báo Kết luận số 306/TB-VPUB ngày 10/06/2021 của UBND tỉnh

1180 /SVHTT&DL-QLVH

11/6/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42

Về việc thực hiện thông báo kết luận số 343/TB-VPUB ngày 22/6/2021

1289 /SVHTT&DL-QLVH

24/6/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

43

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

1314 /SVHTT&DL-QLVH

25/6/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

44


Về việc triển khai Thông báo Kết luận số 356/TB-VPUB ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh

1316 /SVHTT&DL-QLVH

27/6/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

45


Về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

1405 /SVHTT&DL-QLVH

7/7/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

46

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

1462 /SVHTT&DL-QLVH

14/7/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

47


Về việc triển khai Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh

1549 /SVHTT&DL-QLVH

26/7/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

48


Về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

1565 /SVHTT&DL-QLVH

27/7/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

49

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

1659/SVHTT&DL-QLVH

11/8/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50


Về việc thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

1677 /SVHTT&DL-QLVH

13/8/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

51

Về việc duy trì hoạt động, đảm bảo chất lượng kiểm định ATKT và BVMT của phương tiện để phục vụ vận tải và công tác phòng chống dịch Covid-19.

2194/SGTVT-QLVT,PT&NL

22/7/2021

Sở Giao thông vận tải

52

Về việc duy trì hoạt động vận tải bằng đường thủy và công tác phòng chống dịch Covid-19.

2198/SGTVT-QLVT,PT&NL

22/7/2021

Sở Giao thông vận tải

53

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

1981/SGTVT-QLVT,PT&NL

5/8/2021

Sở Giao thông vận tải

54

Về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách.

2031/SGTVT-QLVT,PT&NL

6/7/2021

Sở Giao thông vận tải

55

Về việc triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về phòng chống dịch bệnh Covid-19

2059/SGTVT-QLVT,PT&NL

9/7/2021

Sở Giao thông vận tải

56

Về việc hướng dẫn vận chuyển hàng mau hỏng và cấp Thẻ nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển, lưu thông của đơn vị kinh doanh vận tải

2162/SGTVT-QLVT,PT&NL

19/7/2021

Sở Giao thông vận tải

57

Về việc tổ chức phân luồng giao thông (tạo luồng xanh) cho các phương tiện lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La .

2182/SGTVT- QLVT,PT&NL

21/7/2021

Sở Giao thông vận tải

58

Về việc đăng ký tham gia vận chuyển người từ khu cách ly tập trung về nơi cư trú

2183/SGTVT-QLVT,PT&NL

21/7/2021

Sở Giao thông vận tải

59

Về việc tạm dừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

2200/SGTVT-QLVT,PT&NL

23/7/2021

Sở Giao thông vận tải

60

Về việc triển khai Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

2255/SGTVT-QLVT,PT&NL

27/7/2021

Sở Giao thông vận tải

61

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe

2263/SGTVT-QLVT,PT&NL

28/7/2021

Sở Giao thông vận tải

62

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

2265/SGTVT-QLVT,PT&NL

28/7/2021

Sở Giao thông vận tải

63

Về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi/đến địa bàn huyện Phù Yên, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

2286 /SGTVT-QLVT,PT&NL

31/7/2021

Sở Giao thông vận tải

64

Về việc dừng cấp Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode cho các xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia hoạt động trên “luồng xanh”

2287/SGTVT-QLVT,PT&NL

31/7/2021

Sở Giao thông vận tải

65

Về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với lái xe người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh

2292/SGTVT-QLVT,PT&NL

01/8/2021

Sở Giao thông vận tải

66

Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 đối với lái xe, phụ xe tham gia vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

2352/SGTVT- QLVT,PT&NL

07/8/2021

Sở Giao thông vận tải

67

Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

2380/SGTVT-QLVT,PT&NL

10/8/2021

Sở Giao thông vận tải

68

Về việc tăng cường quản lý việc sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện hoạt động trên “luồng xanh” vận tải

2382/SGTVT-QLVT,PT&NL

10/8/2021

Sở Giao thông vận tải

69

Về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi/đến xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

2406/SGTVT-QLVT,PT&NL

12/8/2021

Sở Giao thông vận tải

70

Về việc triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ.

2443/SGTVT-QLVT,PT&NL

16/8/2021

Sở Giao thông vận tải

71

Về việc thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

1992/SGTVT-VP

02/7/2021

Sở Giao thông vận tải

72

Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

2111/SGTVT-VP

13/7/2021

Sở Giao thông vận tải

73

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

2218/SGTVT-VP

26/7/2021

Sở Giao thông vận tải

74

Về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

2294/SGTVT-VP

02/8/2021

Sở Giao thông vận tải

75

Về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

2442/SGTVT-VP

16/8/2021

Sở Giao thông vận tải

76

Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

2195/SGTVT-QLVT,PT&NL

22/7/2021

Sở Giao thông vận tải

77

Về việc hướng dẫn phương án tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La trong trường hợp áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội

2327/SGTVT-KCHT

05/8/2021

Sở Giao thông vận tải

78

Về việc hướng dẫn chi phí cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid -19 theo Nghị quyết 16 của Chính phủ

572/STC-TCHCSN

19/2/2021

Sở Tài chính

79

Về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid - 19

1517/STC-QLNS

10/5/2021

Sở Tài chính

80

Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động, ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 do Mặt trận các cấp phát động

2414/STC-QLNS

02/7/2021

Sở Tài chính

81

Về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí phòng, chống dịch Covid - 19 năm 2021

468/STC-TCHCSN

3/2/2021

Sở Tài chính

82

Về việc thực hiện qui trình miễn, giảm thuế đối với Hộ kinh doanh trong thời điểm dịch Covid-19

119/ CT-NVDT PC

23/2/2021

Cục Thuế tỉnh

83

Về việc thực hiện qui trình miễn, giảm thuế đối với Hộ kinh doanh trong thời điểm dịch Covid-19

365/ CT-NVDT PC

31/3/2021

Cục Thuế tỉnh


image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang