Thành ủy Sơn La hướng dẫn triển khai công tác Văn hóa - Văn nghệ

Năm 2024, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố Sơn La. Để thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành ủy đã ban hành hướng dẫn số 34-HD/TU ngày 29/02/2024 về thực hiện công tác Văn hóa - Văn nghệ năm 2024.

anh tin bai


 Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung, con người Sơn La nói riêng, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc Sơn La; phát huy cao độ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ cần có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc và điều kiện thực tiễn của tng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị như: Tập trung triển khai, thực hiện Kế hoạch số 390-KH/BTGTW ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các hoạt động đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa- văn nghệ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Sơn La

Tác giả: Cầm Minh Thu, Ban tuyên giáo Thành uỷ

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang