• UBND THÀNH PHỐ SƠN LA
  • Lãnh đạo UBND Thành phố
  • Phòng Tài chính Kế hoạch
  • Thanh tra thành phố
  • Phòng Tư pháp
  • Văn phòng HĐND - UBND
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng Tài nguyên môi trường
  • Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội
  • Phòng Giáo dục & Đào tạo
  • Phòng Dân tộc
  • Phòng Nội vụ Thành phố
  • Phòng Kinh tế Thành phố
Lãnh đạo UBND Thành phố
STT Họ Và Tên Thông tin
1Đỗ Văn Trụ
Chức danh:Chủ tịch UBND Thành phố
Điện thoại:
Email:trudv.thanhpho@sonla.gov.vn
2Trần Công Chính
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND thành phố
Điện thoại:
Email:chinhtc.thanhpho@sonla.gov.vn
3Nguyễn Thế Phương
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND thành phố
Điện thoại:
Email:phuongnt.thanhpho@sonla.gov.vn
Phòng Tài chính Kế hoạch
STT Họ Và Tên Thông tin
1Đặng Thị Nga
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:ngadt.ubtp@sonla.gov.vn
2Đinh Khánh Linh
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:linhdk.ubtp@sonla.gov.vn
3Đinh Thị Phương Thảo
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:thaontp.ubtp@sonla.gov.vn
4Lường Thị Huyền
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:huyenlt.thanhpho@sonla.gov.vn
5Ngô Thị Kim Khanh
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:khanhntk.ubtp@sonla.gov.vn
6Nguyễn Thị Phượng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:phuongnt81.thanhpho@sonla.gov.vn
7Nguyễn Văn An
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:annv.ubtp@sonla.gov.vn
8Tô Xuân Hưng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:hungtx.ubtp@sonla.gov.vn
9Trần Thu Hương
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:huongtt1.thanhpho@sonla.gov.vn
10Vũ Thanh Phương
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:phuongvt.ubtp@sonla.gov.vn
Thanh tra thành phố
STT Họ Và Tên Thông tin
1Đinh Thị Thu
Chức danh:Thanh tra viên
Điện thoại:
Email:thudt.ubtp@sonla.gov.vn
2Lò Phong Nam
Chức danh:Chánh Thanh tra
Điện thoại:
Email:namlp.ubtp@sonla.gov.vn
3Nguyễn Điện Biên
Chức danh:Thanh tra viên
Điện thoại:
Email:biennd.ubtp@sonla.gov.vn
4Phạm Thị Mỹ Hằng
Chức danh:Phó Chánh Thanh Tra
Điện thoại:
Email:hangptm.ubtp@sonla.gov.vn
Phòng Tư pháp
STT Họ Và Tên Thông tin
1Đinh Thị Minh Phương
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:phuongdtm.ubtp@sonla.gov.vn
2Lê Đình Sơn
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:sonlđ.ubtp@sonla.gov.vn
3Tòng Văn Sinh
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:sinhtv.ubtp@sonla.gov.vn
4Vũ Xuân Bình
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:binhvx.ubtp@sonla.gov.vn
Văn phòng HĐND - UBND
STT Họ Và Tên Thông tin
1Đàm Thị Mai Hương
Chức danh:Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:huongdtm.ubtp@sonla.gov.vn
2Đào Khánh Huyền
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:huyendk.thanhpho@sonla.gov.vn
3Nguyễn Huy Cường
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:cuongnh.ubtp@sonla.gov.vn
4Nguyễn Thị Hà
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:hant.ubtp@sonla.gov.vn
5Quàng Thị Tâm
Chức danh:Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Email:cuongnh.ubtp@sonla.gov.vn
6Sùng A Tủa
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:tuasa.ubtp@sonla.gov.vn
7Vũ Thành Cương
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:
Phòng Văn hóa và Thông tin
STT Họ Và Tên Thông tin
1Dương Hồng Thủy
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:thuydh.thanhpho@sonla.gov.vn
2Lê Thị Thương
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:thuonglt.ubtp@sonla.gov.vn
3Lù Thị Đoàn
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:doanlt.thanhpho@sonla.gov.vn
4Quàng Văn Hoàng
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:hoangqv.thanhpho@sonla.gov.vn
5Sầm Vũ Bắc
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:bacsv.ubtp@sonla.gov.vn
Phòng Tài nguyên môi trường
STT Họ Và Tên Thông tin
1Cao Văn Thành
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:thanhcv.thanhpho@sonla.gov.vn
2Đặng Xuân Trường
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:truongdx.thanhpho@sonla.gov.vn
3Đoàn Xuân Thi
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:thidx.thanhpho@sonla.gov.vn
4Lại Tiến Dũng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:dunglt.thanhpho@sonla.gov.vn
5Nguyễn Tiến Phương
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:phuongnt.ubtp@sonla.gov.vn
6Nguyễn Văn Phúc
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:phucvv.ubtp@sonla.gov.vn
7Phạm Văn Vượng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:vuongpv.thanhpho@sonla.gov.vn
Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội
STT Họ Và Tên Thông tin
1Ngô Phương Mai
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:mainp.ubtp@sonla.gov.vn
2Nguyễn Quốc Tuấn
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:tuannq.ubtp@sonla.gov.vn
3Nguyễn Thị Mỹ Hương
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:huongntm.ubtp@sonla.gov.vn
4Phan Thị Phương Thúy
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:thuyptp.ubtp@sonla.gov.vn
5Trần Mạnh Tiến
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:tientm.thanhpho@sonla.gov.vn
Phòng Giáo dục & Đào tạo
STT Họ Và Tên Thông tin
1Chu Thị Hải
Chức danh:Viên chức Mầm non
Điện thoại:
Email:haict.thanhpho@sonla.gov.vn
2Đào Tiến Thành
Chức danh:Viên chức kế toán
Điện thoại:
Email:thanhdt.thanhpho@sonla.gov.vn
3Đoàn Thị Bích Yến
Chức danh:Công chức kế toán
Điện thoại:
Email:yendtb.thanhpho@sonla.gov.vn
4Lường Thị Vân Anh
Chức danh:Viên chức
Điện thoại:
Email:vananhlt.thanhpho@sonla.gov.vn
5Nguyễn Thị Hương Giang
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:giangnth.thanhpho@sonla.gov.vn
6Nguyễn Thị Kim Hoa
Chức danh:Nhân viên phục vụ
Điện thoại:
Email:hoantk.thanhpho@sonla.gov.vn
7Nguyễn Văn Cương
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:cuongnv80.thanhpho@sonla.gov.vn
8Phạm Thị Nga
Chức danh:Viên chức Trung học cơ sở
Điện thoại:
Email:ngapt.thanhpho@sonla.gov.vn
9Trần Quốc Bình
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:binhtq.ubtp@sonla.gov.vn
Phòng Dân tộc
STT Họ Và Tên Thông tin
1Vũ Văn Hậu
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:hauvv.thanhpho@sonla.gov.vn
Phòng Nội vụ Thành phố
STT Họ Và Tên Thông tin
1Đinh Thu Hà
Chức danh:Phó Trưởng Phòng
Điện thoại:
Email:hadt.ubtp@sonla.gov.vn
2Đỗ Mạnh Cường
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:cuongdm1.thanhpho@sonla.gov.vn
3Lò Thị Dung
Chức danh:Phó Trưởng Phòng
Điện thoại:
Email:dunglt.ubtp@sonla.gov.vn
4Nguyễn Vũ Minh Hoàng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:hoangnvm.ubtp@sonla.gov.vn
5Vũ Thị Hằng
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:hangvt.thanhpho@sonla.gov.vn
Phòng Kinh tế Thành phố
STT Họ Và Tên Thông tin
1Dương Đức Toàn
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:toandt.thanhpho@sonla.gov.vn
2Nguyễn Quang Duy
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:duynq.ubtp@sonla.gov.vn
3Nguyễn Tăng Thái
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:thaint.ubtp@sonla.gov.vn
4Nguyễn Văn Phú
Chức danh:Phó Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:phunv.ubtp@sonla.gov.vn
5Phạm Thanh Bình
Chức danh:Trưởng phòng
Điện thoại:
Email:binhpt.thanhpho@sonla.gov.vn
6Phạm Thị Luyến
Chức danh:Chuyên viên
Điện thoại:
Email:luyenpt.thanhpho@sonla.gov.vn
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang