DANH MỤC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI 2020 (Vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020)

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Ước KLHT từ khởi công đến 30/11/2019

Luỹ kế vốn đã bố trí thời điểm báo cáo

Năm 2019

Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án

Kế hoạch 2020

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Kế hoạch giao

Giải ngân thanh toán

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Đến thời điểm báo cáo

Ước cả năm

Tổng số

Tổng số

*

Dự án khởi công mới năm 2020

 

 

 

 

 

16,897.343

5,267.067

-

-

-

-

-

-

5,267.067

 

1

Đường giao thông trục bản Bôm Huốt, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Đoạn 1: Từ trong Bôm Huốt đến nhà văn hóa bản Bôm Huốt: 1.000m; Đoạn 2: Từ nhà ông Lò Văn Chựa đến nhà ông Lò Văn Bong: 500m)

UBND xã Chiềng Cọ

Bản Bôm Huốt

L = 1.500

2019 - 2020

2859 - 29/10/2019

1,480.900

444.270

 

 

 

 

 

 

444.270

 

2

Đường giao thông trục bản Hôm giai đoạn 3, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Đoạn 1: Từ nhà ông Quàng Văn Mẳn đến nhà ông Lò Văn Long 110m; đoạn 2: Từ nhà ông Lò Văn Hoan đến nhà ông Quàng Văn Châu: 190m; đoạn 3: Từ nhà ông Lò Văn Soạn đến nhà ông Lò Văn Mầng: 700m)

UBND xã Chiềng Cọ

Bản Hôm

L = 1.000

2019 - 2020

2857 - 29/10/2019

1,054.685

307.879

 

 

 

 

 

 

307.879

 

3

Đường giao thông liên bản từ bản Bôm Huốt đến điểm tái định cư bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (từ nhà ông Lò Văn Chựa đến điểm tái định cư bản Hôm)

UBND xã Chiềng Cọ

Bản Lạu Khảu

L = 1.400

2019 - 2020

2858 - 29/10/2019

1,472.849

441.855

 

 

 

 

 

 

441.855

 

4

Đường trục chính nội đồng bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Đoạn 1: Từ Phai Mòn đến rừng ma: 800m; đoạn 2: Từ vườn cà phêông Quàng Văn Hậu đến nhà ao ông Lò Văn Long: 1.700m)

UBND xã Chiềng Cọ

Bản Lạu Khảu

L= 2.500m

2019 - 2020

2907 - 31/10/2019

1,748.640

469.268

 

 

 

 

 

 

469.268

 

5

Đường trục chính nội đồng bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La ( từ Nong Hay đến Huổi Nậm Sơ)

UBND xã Chiềng Cọ

Bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ

L=1.000m

2019 - 2020

2908 - 31/10/2019

672.888

151.102

 

 

 

 

 

 

151.102

 

6

Đường trục chính nội đồng bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Từ ruộng nhà ông Tòng Văn Chuyển đến Lán ao nhà ông Lò Văn Mẳn)

UBND xã Chiềng Cọ

Bản Hùn

L=1.000m

2019 - 2020

2908 - 31/10/2019

692.544

185.231

 

 

 

 

 

 

185.231

 

7

Kênh mương bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Tuyến 1: Từ Huổi Ót đến Na Lông: 300m; tuyến 2: Từ Nà Phát đến Noong Lay: 250m; tuyến 3: Từ Nà Phát đến Nà Chéo: 250m)

UBND xã Chiềng Cọ

Bản Ót Luông

L=800m

2019 - 2020

2865 - 29/10/2019

385.544

327.712

 

 

 

 

 

 

327.712

 

8

Kênh mương bản Dầu, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (từ Khai Co Muông đến Nà Kéo)

UBND xã Chiềng Cọ

Bản Dầu

L=300m

2019 - 2020

2870 - 29/10/2019

178.319

151.571

 

 

 

 

 

 

151.571

 

9

Đường ống dẫn nước vào ruộng cho 8 hộ gia đình tai khu Nà Mòn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Cọ

Bản Dầu

L=120m

2019 - 2020

2909 - 31/10/2019

24.876

21.145

 

 

 

 

 

 

21.145

 

12

Đường liên bản Có Mòn - bản Thé Dửn, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Xôm

Xã Chiềng Xôm

L=800m

2019 - 2020

2912 - 31/10/2019

563.374

165.251

 

 

 

 

 

 

165.251

 

13

Đường Trục bản Tông, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Tông

L=630m

2019 - 2020

2913 - 31/10/2019

342.146

99.421

 

 

 

 

 

 

99.421

 

14

Đường giao thông ngõ bản Có, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Có

L=115m

2019 - 2020

2796 - 25/10/2019

123.544

36.477

 

 

 

 

 

 

36.477

 

15

Đường giao thông ngõ bản Sẳng, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Sẳng

L=270m

2019 - 2020

2851 - 29/10/2019

206.333

61.900

 

 

 

 

 

 

61.900

 

16

Đường giao thông ngõ bản Thé Dửn, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Thé Dửn

L=35

2019 - 2020

2850 - 29/10/2019

27.588

5.990

 

 

 

 

 

 

5.990

 

17

Đường giao thông ngõ bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Phiêng Ngùa

L=830m

2019 - 2020

2848 - 29/10/2019

403.141

118.175

 

 

 

 

 

 

118.175

 

18

Đường giao thông ngõ bản Tông, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Tông

L=943m

2019 - 2020

2914 - 29/10/2019

584.860

170.636

 

 

 

 

 

 

170.636

 

19

Đường giao thông ngõ bản Lả Mường, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Lả Mường

L=32m

2019 - 2020

2849 - 29/10/2019

22.692

6.538

 

 

 

 

 

 

6.538

 

20

Đường giao thông ngõ bản Panh, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Panh

L=50m

2019 - 2020

2847 - 28/10/2019

32.657

9.542

 

 

 

 

 

 

9.542

 

21

Đường trục chính nội đồng bản Sẳng

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Sẳng

L=600

2019 - 2020

2910 - 31/10/2019

415.170

86.863

 

 

 

 

 

 

86.863

 

22

Đường trục chính nội đồng bản Phiêng Hay

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Phiêng Hay

L=1.000m

2019 - 2020

2916 - 31/10/2019

665.979

159.007

 

 

 

 

 

 

159.007

 

23

Đường trục chính nội đồng bản Phiêng Ngùa

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Phiêng Ngùa

L=120m

2019 - 2020

2911 - 31/10/2019

79.687

21.667

 

 

 

 

 

 

21.667

 

24

Kênh mương nội đồng bản Thé Dửn

UBND xã Chiềng Xôm

Bản Thé Dửn

L=600

2019 - 2020

2905 - 31/10/2019

274.800

236.168

 

 

 

 

 

 

236.168

 

25

Đường từ bản Tam - bản Phiêng Tam, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Đen

Bản Phiêng Tam

L= 2.140m

2019 - 2020

2523 - 25/10/2019

4,994.923

1,498.531

 

 

 

 

 

 

1,498.531

 

26

Đường giao thông ngõ bản Híp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La

UBND xã Chiềng Ngần

Bản Híp

L=410m

2019 - 2020

2751 - 22/10/2019

449.204

90.868

 

 

 

 

 

 

90.868

 

 

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 89 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang