Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vân Hồ

THÔNG BÁO

{{cat.arr_articles[0].C_TITLE||''}}

{{myLibs.remove_html_tag(cat.arr_articles[0].C_SUMMARY) | limitTo: 150}} {{cat.arr_articles[0].C_SUMMARY.length < 150 ? '' : '...'}}

Xem chi tiết >>