Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất ở 28 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

{{cat.arr_articles[0].C_TITLE||''}}

{{myLibs.remove_html_tag(cat.arr_articles[0].C_SUMMARY) | limitTo: 150}} {{cat.arr_articles[0].C_SUMMARY.length < 150 ? '' : '...'}}

Xem chi tiết >>