Hội nghị BCH đảng bộ thành phố Sơn La lần thứ XI

Trong năm 2018, toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo toàn diện để thực hiện thắng lợi 18 chỉ tiêu và ...

{{cat.arr_articles[0].C_TITLE||''}}

{{myLibs.remove_html_tag(cat.arr_articles[0].C_SUMMARY) | limitTo: 150}} {{cat.arr_articles[0].C_SUMMARY.length < 150 ? '' : '...'}}

Xem chi tiết >>